fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Salg- og leverings- samt abonnementsbetingelser

SmartSikring A/S, SmartSikring alarmer

Gældende fra den 1. januar 2020, v 2.0

Udskriv:

Salgs og leveringsbetingelser version 2.0

 

1. Salg og leverings samt abonnements betingelser.
1.1. Disse betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med SmartSikring A/S om leje, leasing eller køb af SmartSikrings indbruds alarmeringssystemer og dertilhørende aftaler.
1.2. Disse betingelser kan til enhver tid ændres af SmartSikring A/S med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden.

2. EJENDOMSRET
2.1. Systemet består af de dele, herunder ledninger m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt/ordrebekræftelse og efterfølgende leveret af SmartSikring A/S.
2.2. Leje
2.2.1. Såfremt det ved særskilt kontrakt med SmartSikring A/S er aftalt, at kunden har lejet systemet af SmartSikring, tilhører systemet SmartSikring A/S. Kunden betaler et opstartsvederlag.
2.2.2. Såfremt der, ved særskilt kontrakt, er indgået aftale om at opstartsvederlaget jfr. pkt. 2.2.1. skal finansieres over 60 måneder, tillægges en forholdsmæssig andel af oprettelsesvederlaget det månedlige abonnementsvederlag de først følgende 60 måneder.
2.2.3. Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil SmartSikring A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere pkt. 4.5.1. og 7.1.
2.2.4. Såfremt det ved særskilt kontrakt med SmartSikring A/S er aftalt, at alarmsystemet skal finansieres ved indgåelse af særskilt finansierings aftale med et finansieringsfirma, tilhører systemet finansieringsselskabet indtil udløbet af aftalen, hvorefter ejendomsretten overgår til Kunden. Kunden betaler et fast beløb af hovedstol ved overgang til endelig ejendom den dag aftalen med finansieringsfirma afslutter, beløbet skal betales til SmartSikring A/S.
2.2.5. Det er kundens ansvar, at der kan indgås særskilt finansieringsaftale med finansieringsselskabet. Såfremt finansieringsselskabet ikke kan godkende kunden, eller kunden ikke rettidigt kvitterer for modtagelsen af systemet, er SmartSikring A/S berettiget til straks at afkræve kunden hele oprettelsesvederlaget, og kunden har i stedet indgået en lejeaftale med SmartSikring A/S i henhold til pkt. 2.2.
2.2.6. Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil SmartSikring A/S har ladet det afmontere ved abonnementets ophør. Se endvidere 4.5.1. og 7.1.
2.3. Køb
2.3.1. Såfremt det ved særskilt kontrakt med SmartSikring A/S er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen.
2.3.2. Såfremt systemet er installeret med et GSM-modul, omfatter købesummen ikke GSM-simkortet. GSMsimkortet er SmartSikrings ejendom. Kunden hæfter for et eventuelt overforbrug af max mængde data sms eller andet misbrug af GSM-simkortet.
2.3.3. Systemet – med undtagelse af de af tredjemand, herunder teleselskaberne leverede dele – tilhører SmartSikring A/S, indtil kunden fuldt og endeligt har erlagt den aftalte købesum.

3. INSTALLATION
3.1. Systemet tilsluttes via Wi-Fi, GSM-modul eller lignende signaloverføringssystem til SmartSikrings døgnbemandede kontrolcentral.
3.2. Såfremt installation af systemet forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk og netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af kunden.
3.3. Såfremt systemet tilsluttes via GSM-modul er kunden ansvarlig for, at et GSM-modul må opsættes på den valgte installationsadresse. Kunden bærer desuden selv ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkring- liggende bygninger og områder fx hospitaler.
3.4. Installation af systemet forgår kontinuerligt og indenfor SmartSikrings normale arbejdstid. Købesummen/oprettelsesvederlaget er fastsat under forudsætning heraf.

4. ABONNEMENTSAFTALER INDGÅET MED SMARTSIKRING A/S
4.1. I forbindelse med kundens leje, leasing eller køb af SmartSikring A/S systemer, indgår kunden en abonnementsaftale vedrørende de i pkt. 4.3. til 4.7. omhandlede ydelser.
4.2. Såfremt det ikke i disse almindelige betingelser udtrykkeligt fremgår, at kunden selv skal betale for ydelserne i pkt. 4.3. til 4.7., vil det fremgå af selve ordrebekræftelsen, hvorvidt betalingen er omfattet af kundens abonnementsvederlag eller ej.
4.3. Overvågning
4.3.1. Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet SmartSikrings kontrolcentral.
4.3.2. Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til SmartSikrings kontrolcentral, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med kunden.
4.3.3. I den med kunden aftalte forholdsordre skal kunden oplyse en kode, som kunden ved henvendelse til SmartSikrings kontrolcentral skal meddele SmartSikring A/S, for at kunne afmelde alarmen. Alene henvendelse med oplysning af korrekt kode eller afmelding ved betjening af alarmen med korrekt talkode eller fjernbetjening betragtes som gyldig afmelding.
4.4. I abonnementsvederlaget indgår ikke abonnement, gebyr og særlige afgifter til teleselskaberne mv. for anvendelse af telefonnettet eller lignende net eller betaling af gebyrer og afgifter til politiet. Disse omkostninger betales særskilt af kunden.
4.5. Udrykning
4.5.1. Når der via signaloverføring indløber alarmsignal til SmartSikrings kontrolcentral vurderer SmartSikring A/S, om der på baggrund af alarmsignalet og/eller billede eller verificering samt forholdsordren skal sendes en alarmpatrulje. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre.
4.5.2. SmartSikring A/S afgør ved modtagelse af alarmsignal, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering til politi. En sådan orientering af politiet sker i henhold til de af politiet og justitsministeriet fastsatte vilkår.
4.5.3. SmartSikring A/S skaffer – for kundens regning – enten sig selv, politiet, montør, håndværker, redningskorps eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre og SmartSikrings vurdering af sikringsbehovet.
4.5.4. Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lign. foranlediger SmartSikring A/S nødvendige, midlertidige skadebegrænsende foranstaltninger gennemført for kundens regning. Som skadebegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet. Vagtens første halve time på adressen er inkluderet i abonnementet.
4.5.5. Den af SmartSikring A/S etablerede vagt på alarmadressen opretholdes, indtil anden sikring er etableret.
4.5.6. Når alarmpatruljen forlader alarmadressen, efterlades en skriftlig kvittering for alarmpatruljens tilstedeværelse.
4.5.7. Ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører at alarmsystemet ikke fungerer for eksempel pga. strømsvigt, batterisvigt eller lign., er SmartSikring A/S berettiget, men ikke forpligtet til for kundens regning at sende og etablere vagt på alarmadressen, at skaffe adgang til de sikrede lokaliteter samt at foranledige midlertidig skadesforbyggende foranstaltning gennemført ved reparation, tillukning m.v.
4.5.8. Batteriskift er som udgangspunkt indeholdt i service aftale.
4.5.9. Afmelding af fejlalarm enten via betjening eller kodeord skal ske inden for max 3 min.
4.5.10. Eventuel udrykning er indeholdt i kundens abonnement, dog således, at SmartSikring A/S forbeholder sig retten til at fakturere kunden for udgiften ved fejludrykning.
4.5.11. Ved gentagne falske vagtudrykninger forbeholder SmartSikring A/S sig retten til at fakturere kunden for udgiften ved fejludrykningen.
4.6. Vedligeholdelse
4.7. Hvis vedligeholdelse service ikke er indeholdt i aftalen, udføres dette I regning.
4.7.1. Alle reparationer, herunder fejlretning og udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer på alarmsystemet, må alene udføres af SmartSikring A/S eller en af SmartSikring A/S autoriseret reparatør. Reparationer fortages indenfor almindelig arbejdstid.
4.7.2. Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand – fx teleselskaberne – leverede dele, særtjenester såsom telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden.
4.7.3. SmartSikring A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til systemet og foretage servicebesøg og ændringer i systemet. SmartSikring A/S’ adgang til alarmsystemet vil som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale.
4.7.4. Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af SmartSikring A/S for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign.
4.7.5. Kunden er forpligtet til straks at give SmartSikring A/S meddelelse, såfremt systemet er i uorden.
4.7.6. Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden.
4.8. Alarm med foto- eller videodetektorer
4.8.1. Systemet er 24 timer i døgnet tilkoblet SmartSikrings kontrolcentral.
4.8.2. Hvis der via signaloverføring indløber billedsignal til SmartSikrings kontrolcentral, optages og lagres disse billedoverførsler i SmartSikrings billedarkiv eller ved valg til egen App afleveres de via APP adgang til kunden, der kan kun træffes et valg.
4.8.3. SmartSikring A/S er såvel berettiget som forpligtet til at udlevere de modtagne billedsignaler til politiet til brug for politimæssig efterforskning dette kun I de tilfælde at SmartSikring A/S opbevarer billeder, ellers er det kunden selv der er ansvarlig iht. data loven.
4.8.4. Det modtagne billedmateriale er SmartSikrings og kundens ejendom, som til en hver tid overholder regler og love for GDPR.
4.8.5. SmartSikring A/S er på installationstidspunktet forpligtet til at følge de af myndighedernes fastlagte krav for skiltning. Kunden er tilsvarende forpligtet til at påse, at myndighedernes krav om skiltning til stadighed opfyldes.
4.8.6. Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at det er meddelt eventuelle ansatte eller andre med lovlig adgang til installationsadressen, at der er installeret billedovervågning på alarmadressen.
4.8.7. Evt. Ændring af kameravinkler gjort af kunde selv, således at der foretages ulovlige videooptagelser, hæfter kunde selv for.
I øvrigt henvises til loven Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning og dataloven jf. de til enhver til gældende lovbekendtgørelser desangående og GDPR. SmartSikring A/S kan ikke drages til ansvar hvis der foretages ændringer i installationen som medfører ulovlige optagelser eller ulovlig offentliggørelse af optagelser.

5. ADVARSELSSKILTE
5.1. Advarselsskilte til yderdøre m.v., som leveres af SmartSikring A/S, er SmartSikrings ejendom. Advarselsskiltene må ikke flyttes af andre end SmartSikring A/S og skal ved abonnementets ophør tilbageleveres til SmartSikring A/S.
5.2. Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning.

6. NØGLEBOKS
6.1. Ved installation af privat alarmanlæg i beboelse med egen indgang – modsat i beboelse i etageejendomme med fælles- indgang – installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks. Såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning vurderer, at det undtagelsesvis er rigtigt i situationen, kan SmartSikring A/S i særlige og akutte tilfælde rekvirere en låsesmed for SmartSikring A/S’ regning. Såfremt låsen i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg er beskadiget, vil udbedring anses for en skadesbegrænsende foranstaltning-jfr. pkt. 4.4.4. og ske for kundens regning.
6.2. Såfremt kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen, fx i beboelse i etageejendomme med fællesindgang, vil der, såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen, blive tilkaldt låsesmed for kundens regning.
6.3. Såfremt der er installeret en nøgleboks på installationsadressen, skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som SmartSikring A/S har monteret på installationsadressen, så SmartSikring A/S til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. SmartSikring A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler.
6.4. Ved ændring af låse skal kunden rekvirere SmartSikring A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen. Kunden betaler særskilt for rekvirering af SmartSikring A/S til deponering af nye nøgler i nøgleboksen.
6.5. Såfremt der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er SmartSikring A/S berettiget til i forbindelse med udrykning og servicebesøg at rekvirere låsesmed for kundens regning.
6.6. Vagten er kun forpligtet til at rundere hvis der er adgang til det overvågede område.

7. FLYTNING OG NEDTAGNING AF SYSTEMET
7.1. Kunden er ikke berettiget til selv eller ved andre at flytte eller nedtage hele eller dele af systemet. Ved abonnementets og leje- eller leasingaftalens ophør, er alene SmartSikring A/S berettiget til at afmontere systemet helt eller delvist alt efter SmartSikrings valg eller efter aftale ved ejerforhold som er kundens ejendom.
7.2. I forbrugerforhold betaler kunden ved ophør et nedtagningsgebyr på kr. 1.200,00 inkl. moms. Har kontrakten løbet i 5 år regnet fra kontraktens underskrift, bortfalder nedtagningsgebyret.
7.3. I erhvervsforhold betaler kunden ved nedtagning af anlæg timebetaling dækkende tid og kørsel.
7.4. SmartSikring A/S påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, advarselsskilte, nøgleboks m.v.
7.5. I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign.

8. BETALING
8.1. Oprettelsesvederlaget betales i henhold til faktura.
8.2. Abonnementsvederlag betales månedsvis forud og beregnes fra den dag, SmartSikring A/S har installeret systemet.
8.3. Betaling anses for rettidigt, når den er modtaget 14 dage efter fakturadato.
8.4. I forbrugerforhold er SmartSikring A/S berettiget til at tilskrive renter samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.
8.5. I erhvervsforhold er SmartSikring A/S ved forsinket betaling berettiget til at tilskrive renter 2 % pr. måned samt gebyrer på kr. 150 pr. rykker.
8.6. SmartSikring A/S opkræver et fakturagebyr på alle abonnementsfakturaer som udsendes med posten. Gebyret vil automatisk blive opkrævet indtil SmartSikring A/S, af Betalingsservice, bliver gjort opmærksom på at fakturaen er tilmeldt Betalingsservice. Regel træder i kraft med virkning fra 1. juni 2019.

9. PRISREGULERING AF ABONNEMENT
9.1. Abonnementsvederlaget for privatkunder kan prisreguleres i de første 3 år i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli og kan reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober.
9.2. Abonnementsvederlaget for erhvervskunder kan prisreguleres i de første 6 måneder i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks, offentliggjort pr. januar og juli, og kan reguleres med virkning fra førstkommende kvartalsopkrævning dvs. næstfølgende 1. april eller 1. oktober.
9.3. Hvis prisindekset stiger fra 265,3 til 268, forhøjes abonnementet med 2,7×100/265,3 = 1,02 %.
9.4. Efter de første 3 år af abonnementsperioden er SmartSikring A/S ikke længere bundet af Danmarks Statistiks offentliggjorte nettopris-indeks, men kan fravige fra dette, hvis andre forhold gør det nødvendigt. Erhvervskunder reguleres som ovenfor beskrevet iht. nettopris-indekset, men er dog blot omfattet af 6 måneders reglen.

10. SMARTSIKRINGS ANSVAR
10.1. SmartSikring A/S er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at SmartSikring A/S ikke er ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab samt tab ved skader, som kunden er forsikret eller kunne have været forsikret imod ved tegning af en efter kundens forhold sædvanlig forsikring.
10.2. SmartSikring A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl ved de af 3. mand – fx teleselskaberne – leverede dele og deraf afledte problemer med signaloverførsel til SmartSikrings kontrolcentral. Ved sådanne fejl er SmartSikring A/S forpligtet hurtigst muligt at gøre kunden opmærksom på fejlene og mod vederlag udbedre eventuelle skader på systemet.
10.3. SmartSikring A/S er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens koder, nøglekort og kodeord, kodebrikker eller misbrug af App.
10.4. SmartSikring A/S er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at GMS-nettet ikke leverer signaler til SmartSikrings kontrol- central eller at GMS-nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til GSM-nettet kan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt GSM-nettet lukkes eller dækningen ophører, har SmartSikring A/S ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et erstatningsprodukt.
10.5. SmartSikring A/S er uden ansvar af enhver art for de forstyrrelser som GSM-forbindelsen må forvolde på installationsadressen samt de omkringliggende bygninger og områder fx hospitaler.
10.6. SmartSikring A/S er uden ansvar for skader forårsaget som følge af aktivering af tågegenerator, og økonomiske krav fra brandvæsen eller anden offentlig instans betales af kunden.
10.7. SmartSikring A/S påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til force majeure lignende forhold såsom strejke, lockout, importforbud, uroligheder, krig, naturkatastrofer og lign. I tilfælde af strejke eller lockout hos SmartSikring A/S forpligter SmartSikring A/S sig til omgående at give kunden meddelelse herom.
10.8. SmartSikrings ansvar er i alle tilfælde begrænset til maksimalt kr. 250.000,00.
10.9. En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde SmartSikring A/S ansvarlig for, skal straks skriftligt meddeles SmartSikring A/S.

11. FORTRYDELSESRET
11.1. Kun ved forbrugerkøb (private) har kunden inden for 14 dage fra aftalens indgåelse ret til at fortryde købet, forudsat det købte ikke er taget i brug og kan tilbageleveres til SmartSikring A/S i væsentlig samme stand.
11.2. Såfremt kunden ønsker at fortryde sit køb, skal dette ske ved skriftlig underretning til SmartSikring A/S afsendt inden 14 dagsfristens udløb.
11.3. Bestemmelserne i dette pkt. 11 skal fortolkes i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler.

12. OVERDRAGELSE
12.1. Abonnementet kan ikke uden skriftlig aftale med SmartSikring A/S overdrages til tredjemand.
12.2. SmartSikring A/S kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinger sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr.

13. OPSIGELSE
13.1. Leje / køb
13.1.1. Abonnementet kan i forbrugerforhold (private) af såvel kunden som SmartSikring A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog tidligst efter 6 måneder fra aftalens indgåelse. SmartSikring A/S kan tidligst opsige aftalen til ophør 5 år efter aftalens indgåelse.
13.1.2. Abonnementet kan i erhvervsforhold af såvel kunden som SmartSikring A/S opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned dog således, at kunden tidligst kan opsige aftalen til ophør 3 år eller 36 måneder efter installationen og SmartSikring A/S tidligst til ophør 5 år efter aftalens indgåelse.
13.1.3. Såfremt alarmsystemet er finansieret over 36, 48 eller 60 mdr. jfr. pkt. 2.2.2. er kunden ved opsigelse inden udløbet af de aftalte måneder forpligtet til ved opsigelsesvarslets udløb at indbetale den resterende del af oprettelsesvederlaget kontant.
13.1.4. Nedtagning af opsagt alarmanlæg foretages for kundens regning.

14. MISLIGHOLDELSE
14.1. Erlægger kunden ikke rettidig betaling jfr. pkt. 8 for ydelserne i henhold til pkt. 4, flytter eller nedtager systemet i strid med pkt. 7, undlader at rette for sig efter skriftligt varsel i henhold til pkt. 4.4.8., ændrer eller reparerer systemet i strid med pkt. 4.5.1., ikke holder systemet forsikret i henhold til pkt. 2.2.2. og 2.3.3., eller på anden måde væsentligt misligholder den indgåede aftale og ikke senest 10 dage efter SmartSikring A/S har givet skriftligt påkrav herom, betaler eller berigtiger denne adfærd, er SmartSikring A/S berettiget til straks:

    • at hæve kontrakten,
    • at standse overvågning af systemet, system kan lukkes ned via fjernopkobling uanset krav om alarm,
    • at nedtage systemet dersom der er tale om leje/leasing, køb med ejendomsforbehold,
    • at ræve de forfaldne udbetalte ydelser betalt,
    • at kræve samtlige forfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor kunden kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 12, og kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen.

15. AFTALER
15.1. Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med SmartSikring A/S skal være skriftlige.

16. LOVVALG OG VÆRNETING
16.1. I det omfang der opstår tvivl om fortolkningen af disse almindelige betingelser, eller de ikke regulerer en eventuel tvist mellem SmartSikring A/S og kunden, finder dansk rets almindelig regler anvendelse.
16.2. I tilfælde af en tvist mellem SmartSikring A/S og kunden vedrørende aftaler omfattet af disse almindelige betingelser, afgøres tvisten ved byretten ved SmartSikrings hjemting, medmindre sagens genstand berettiger til behandling ved Østre Landsret.
26.3. Der gives samtykke til at SmartSikring A/Skan opbevare alle oplysninger såsom CPR, CVR, adresser, telefonnumre og andet, som er relateret til det enkelte kundeforhold, dette så længe der er kontrakt imellem kunde og SmartSikring. SmartSikring A/S forpligter sig til at opbevare alle oplysninger jf. persondatalovens bestemmelser GDPR. SmartSikring A/S forpligter sig til ved kundeforholdets ophør at slette alle oplysninger vedr. den ophørte kunde. SmartSikring A/S forpligter sig til at fremvise oplysninger til kontraktindehaver jf. GDPR bestemmelser.

Læs mere om vores persondatapolitik her.